مانا.

آدمیم که دارم سعی میکنم قوی بودن رو یاد بگیرم، و احساس میکنم یه روزیم میرسه که اینجا با افتخار بنویسم "من تونستم قوی باشم".