+اینجا بریده هایی از کتاب هایی که خوندم و ارزش ثبت شدن رو داشتن، می نویسم ... دلتون خواست بخونین :)


1 : گفتم: یک جوان به سن و سال من و تو چند ساعت باید بخوابد؟

گفت: یک آدم به سن و سال من و تو چند ساعت باید بخواند؟ 

|سمفونی مردگان-عباس معروفی|


2 : در راه خلق باید بند عواطف را پاره کرد، اگر نه طنابی می شود دور گردن خودت

|جا ماندیم-بهناز علی پور گسکری|


3 : کونتین گفت : از این خانه بدم می آید. می ذارم از اینجا فرار می کنم.

جیسن گفت: خیلی وقته در حاله فراری. اما آن قدر دور نمی روی که وقت غذا اینجا نباشی!

|خشم و هیاهو-ویلیام فاکنر|


4 : اگر آدم گناه کرد و موفق شد آن گاه به عقیده ی خودش و دیگران گناه نیست. ولی اگر موفق نشد آن وقت گناه، گناه است و باید جبرانش کرد!

|سووشون-سیمین دانشور|